pondělí 31. ledna 2011

Co je to informační systém?

Donedávna platilo, že se pod informačním systémem rozuměl software a hardware, ale dnes je potřeba přidat:
 • Lidé, jejich znalosti, dovednosti ve využívání HW a SW, úroveň motivace, schopnost sdílet informace, pracovat týmově.
 • Data, jejich komplexnost, úplnost, pravdivost, kompatibilita, jednoznačnost.
 • Procesy, které v podniku provozujeme, jejich smysluplnost, efektivita, provázanost.
Hlavním rysem těchto tři nových parametru kvality informačního systému je, že nemůžeme skokově zvýšit jejich kvalitu.

zdroj: PUKERT, J. Projekt IS/IT jako redukční dieta. Economia, Moderní řízení, 1/2011. ISSN 0026-8720. 53s.

čtvrtek 6. ledna 2011

Bullwhip Effect

Efekt biče (bullwhip-effect), nazývaný někdy též efektem zesílení (amplification effect), označuje jeden z tzv. řetězcových jevů spočívající v tom, že variabilita poptávky v dodavatelských řetězcích se směrem od konečných zákazníků přes obchod až k výrobcům a jejich dodavatelům stále více zvětšuje. [KAPOUN, 2005]

source: LEE, H. L., PADMANABHAN, V., WHANG, S. The Bullwhip Effect in Supply Chains Pohled na Bullwhipe Effect přes dva stupně dodavatelského řetězce. Relativně konstantní objednávané množství u zákazníka je postupně efektem rozkmitáno, až po "divočinu" u výrobce.
Poprvé byl tento efekt pozorován u papírových plen Pampers u P&G. Při analýze vzorců chování v objednávaní zboží bylo chování koncových spotřebitelů relativně konstantní, ale objednávky materiálu od dodavatelů do výroby vykazovalo velkou fluktuaci. Ke stejném závěru přišli v HP, když zjistili, že fluktuace objednávek tiskáren směrem od maloobchodníka přes velkoobchodníky až do výroby stále narůstá.

Proč se na tento jev však nepřišlo dříve? Před zaváděním ECR (Efficient Consumer Response) bylo nepředstavitelné, aby podniky mezi sebou sdílely v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce informace o prodejích a skladových zásobách. Až větší integrace těchto řetězců a zapojení výpočetní techniky odhalilo tento efekt.

Velké výkyvy v poptávce znamenají vetší zásoby a tedy i větší vázanost kapitálu a vyšší náklady. Efekt biče vlastně popisuje plýtvání kapacitami z důvodu nekomunikace, které se promítá do vyšších konečných cen pro zákazníka.

Hlavní důvody efektu biče:
 1. Nedostatek informací pro přesnější odhad poptávky.
 2. Dávkové objednávání.
 3. Nekoordinované realizace reklamních kampaní.
 4. Předjímané převisy poptávky - pokud je objednávka vykryta jen zčásti, navýším příští objednávku o nedodané množství, čímž se vytvoří umělá poptávka, na kterou dodavatel reaguje objednáním většího množství u svého dodavatele.
Řešení:
 1. Horizontální integrace ~ sdílení informací a plánování v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.
Tip: Praktickou ukázku efektu biče je možné vyzkoušet při hraní manažerské hry Beer Game.

Zdroje:
LEE, H. L., PADMANABHAN, V., WHANG, S. The Bullwhip Effect in Supply Chains. Sloan Management Review/Spring 1997. 93-102p.

KAPOUN, J. Systém SCM a jeho efekt biče. Logistika, 2005. ISSN 1213-7693.

pondělí 3. ledna 2011

Efficient Consumer Reponse

Počátkem 90. let v USA rapidně poklesla ziskovost obchodů s potravinami. Příčinou byl nástup velkých diskontních prodejen. Již tehdejší výzkumné studie upozornily na možné úspory až v rozsahu 10 % a to prostřednictvím vzájemné spolupráce mezi výrobci a obchodníky v oblasti řízení výroby, přepravy a skladování zboží a marketingu. Tyto úvahy vedly ke zformulování a postupně i realizaci koncepce, která byla nazvána jako Efficient Consumer Response (ECR).

Základní myšlenka: růst tržního podílu a obratu nemůže být postaven na agresivně nízkých cenách, ale na výhodnějším poměru ceny a výkonu z pohledu konzumentů. Uplatněním nástrojů např. scanner na pokladnách, se zpřesní individuální poptávka zákazníka, což umožní lépe pochopit jeho přání a potřeby. Protože data jsou zpracovávána pomocí počítačů, lze dosáhnout rychlé reakce na případné změny v poptávce, tj. vyjít zákazníkům rychle vstříc. Nebude se tolik plánovat (odhadovat budoucí vývoj), ale díky počítačům se bude na nastalé potřeby rychle reagovat. Zásobovací řetězec bude sledován a koordinován jako jeden celek, zahrnující dodavatele, obchodníka a konzumenta. Poznatek o změně poptávky (např. o jejím růstu) je velmi rychle předán výrobcům a jejich dodavatelům.

Charakteristiky ECR lze shrnout do následujících bodů:
 • Společná optimalizace toku zboží mezi výrobcem a obchodníkem
 • Automatizace toku zboží a informací
 • Výměna dat o realizovaných prodejích a stavu skladových zásob
 • Společná analýza a hodnocení tržní situace
 • Společné strategie v oblasti sortimentu
Vedle technického vybavení (počítačové sítě mezi podniky v dodavatelském řetězci) je nezbytným předpokladem nastolení důvěry mezi obchodníkem a výrobcem. Obě strany si totiž musí vyměňovat data, strategické plány, které dříve měly čistě interní charakter. Toto oboustranné sdílení informací je nutné, protože jak výrobce tak i obchodníci se podílejí společně na rozhodování o budoucích alternativách. Výhody, plynoucí z takovýchto rozhodnutí, pak budou ku prospěchu oběma stranám.

zdroj: ŠKAPA, R. Studijní text do předmětu Podniková logistika, ESF MUNI Brno:2010.

Etapy zavádění ERP

 1. rozhodnutí pro změnu ERP systému
 2. vytvoření řešitelského týmu
 3. výběr vhodného ERP řešení a jeho dodavatele (případné využití dotací OPPI)
 4. uzavření smlouvy o zavedení ERP
 5. implementace systému
 6. uvedení systému do provozu a jeho údržba
V současnosti ustupují technické stránky ERP systému poněkud do pozadí, jsou zatlačovány
naléhavějšími otázkami typu: „Jaký efekt nám nový systém přinese v poměru s vynaloženými náklady?“.

zdroj: PELIKÁN, V. Analýza využití ERP systémů na českém trhu. ESF MUNI, Brno: 2009. Bakalářská práce. 40-41s.